3

Twoja zaufana kancelaria

Pro­wa­dzi­my Kan­ce­la­rię, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie obsłu­gi osób fizycz­nych, z uwzględ­nie­niem sze­ro­ko rozu­mia­ne­go pra­wa rodzin­ne­go oraz mająt­ko­we­go. W kon­tak­tach z Klien­ta­mi sta­wia­my na zaan­ga­żo­wa­nie oraz real­ną oce­nę moż­li­wo­ści i zagrożeń.

Patry­cja Lubie­niec­ka
Rad­ca Prawny

Ewa Wierz­bic­ka — Nosal
Media­tor

Michał Kijan­ka
Lekarz psy­chia­tra

Doświadczenie

Z uwa­gi na sze­ro­kie doświad­cze­nie zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem pra­wa rodzin­ne­go zapra­sza­ni jeste­śmy do wypo­wie­dzi w roli eks­per­tów (m.in. „Pyta­nie na śnia­da­nie”, „WP Kobieta”).

Z naszy­mi Klien­ta­mi prze­szli­śmy przez wie­le cięż­kich chwil, zacie­kle wal­cząc o pod­sta­wy ich bytu. W wachla­rzu wygra­nych przez nas spraw znaj­du­ją się wie­lo­wąt­ko­we pro­ce­sy, tak­że z udzia­łem innych pra­wo­dawstw. Każ­dy Klient czu­je się u nas waż­ny, każ­dy jego pro­blem jest naszym problemem.

Specjalizacja

sta­no­wi klucz do zapew­nie­nia usług na naj­wyż­szym pozio­mie, a tym samym do zwięk­sze­nia szans na osią­gnię­cie suk­ce­su w Pań­stwa sprawie.

Nie podej­mu­je­my się pro­wa­dze­nia wszyst­kich spraw, a jedy­nie spraw co do któ­rych mamy wyspe­cja­li­zo­wa­ną wie­dzę oraz doświad­cze­nie. Za to cenią nas  Klienci.

Nie tylko prawo

Obser­wu­jąc jak pro­ces sądo­wy przy­spa­rza naszym Klien­tom zbęd­ne­go stre­su posta­no­wi­li­śmy zapew­nić wspar­cie innych spe­cja­li­stów (m.in. psy­cho­lo­gów, psy­chia­try, detek­ty­wa, dorad­cy kre­dy­to­we­go / ds. nie­ru­cho­mo­ści) — tak, aby mogli zostać Pań­stwo oto­cze­ni kom­plek­so­wą opie­ką w jed­nym miejscu.

Zrozumienie

przed roz­po­czę­ciem współ­pra­cy w kla­row­ny spo­sób wyja­śnia­my naszym Klien­tom cały cze­ka­ją­cy ich pro­ces. Współ­pra­cu­jąc z nami możesz liczyć na peł­ne zro­zu­mie­nie Two­ich pro­ble­mów. Każ­dą spra­wę pro­wa­dzi­my w opar­ciu o part­ner­skie rela­cje, dba­jąc jed­no­cze­śnie o poczu­cie bez­pie­czeń­stwa moich Klientów.

Filozofia

Każ­dy pro­blem może być szan­są na nowe szczę­ście. Z taką myślą pod­cho­dzi­my do istot­nych pro­ble­mów naszych Klien­tów, dając im nadzie­ję oraz real­ne narzę­dzie praw­ne ku roz­po­czę­ciu, nowe­go lep­sze­go życia. W sądzie poza sztu­ką argu­men­ta­cji, na każ­dym eta­pie przy­wią­zu­je­my dba­ło­ści o szcze­gó­ły – łącząc je w spój­ną stra­te­gią procesową.

Empatia

W naszej pra­cy kie­ru­je­my się nie tyl­ko wie­dzą praw­ną. Istot­ny jest dla nasz czło­wiek jako całość i to jak jego życie będzie wyglą­da­ło po zamknię­ciu drzwi Kan­ce­la­rii. Tak pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nia praw­ne, aby naj­le­piej były dopa­so­wa­ne do Pań­stwa sytu­acji. Sta­wia­my na szcze­rość i zrozumienie.

Masz sprawę?

Zasta­na­wiasz się co dalej?